• 18-07-2022

НОВИ ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ, ОБНАВЉАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ

Поштовани чланови КМСЗТС,

Обавештавмо вас да је дана 15. јула 2022. године ступио на снагу и почео да се примењује нови Правилник о ближим условима за издавње, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен у “Службеном гласнику РС“ број 76/2022. Правилник је објављен на интертнет страници КМСЗТС.

Циљ доношења новог Правилника јесте усклађивање овог подзаконског акта са Законом о здравственој заштити (“Сл.гл.РС“ бр. 25/2019 који је на снази од 11.04.2019. године).

Овом приликом скрећемо пажњу на битне измене у новом Правилнику о ближим условима за издавње, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника:

  • Здравственом раднику се може обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце од седам (7) година, у поступку континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) стекао 140 бодова кроз садржај акредитованих програма КЕ, при чему број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце (лиценцној години) не може бити мањи од 10 бодова.

  • Здравственом раднику преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од годину дана, иста се може обновити ако је у периоду важења лиценце од годину дана, у поступку континуиране едукације стекао 20 бодова кроз садржај акредитованих програма КЕ.

  • Незапослен здравствени радник који има издату лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене новог Правилника, сакупља бодове за обнову лиценце и то на начин из алинеје 1 овог обавештења.

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије