Документа

Закон о Удружењима

Правилник о категоризацији делатности Нацрт

Правилник о условима за категоризацију радијационих делатности

Правилник о евиденцији о изворима јонизујућих зрачења

Правилник о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућих зрачења

Правилник о границама излагања

Правилник о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења

Правилник о примени извора јонизирајућих зрачења у медицини

Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радицијоналне делатности

Правилник о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења

Претходни и периодични лекарски прегледи професионално изложених лица у зони јонизујућих зрачења

Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Правилник о утврђивању Програма за допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица